Lớp T207A: Khởi động lại khóa học với bài chuyên sâu M...

Lớp T207A: Khởi động lại khóa học với bài chuyên sâu Môi Buổi học hôm nay là Chuyên sâu về môi, trong buổ...

Các Học viên Chuyên nghiệp khóa T301 trong buổi học về...

Các Học viên Chuyên nghiệp khóa T301 trong buổi học về xử lý môi Sau buổi học về chất liệu, hôm nay các h...

Buổi học: Xử lý chất liệu – Các học viên Khóa Ma...

Buổi học: Xử lý chất liệu – Các học viên Khóa Makeup Chuyên nghiệp T301 quay trở lại học viện sau 1...